Algemene voorwaarden 03/2016:


1. Opdrachtaanname.

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het inloggen. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een maand bewaard op de server van eprint.nl. Dit voor het geval dat de klant later meerdere exemplaren van het bestelde Bloxit© wenst af te nemen. 

2. Auteursrecht.

De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kleurbewerking van de overgedragen bestanden. Eprint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand.  

Eprint gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land. 

3. Aansprakelijkheid.

Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Eprint in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Eprint stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde albums nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de applicatie op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van Eprint blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten. 

4. Levertijd.

Alle opdrachten worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

 

5. Garantie.

Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden.  

Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

6. Recht.

Op overeenkomsten tussen Eprint, bloxit.nl, blox-it.nl en blox-it.eu en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking op hebben, is altijd en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.